TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 "Az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium felkészülése a referencia intézményi szolgáltatások minőségi ellátására"

 

A pályázat bemutatása. A projekt végrehajtása. Feladatok óraszámai
Inováció végrehajtása. Mentori tevékenység. Nyitórendezvény
Képek    

Beszámoló

2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

 

Intézményünk 2012. március 1-től elkezdte a TÁMOP 3.1.7 pályázat végrehajtását. Elkészítettük a projektmenedzsment megbízási szerződését a pályázat végrehajtásának időszakára és kiegészítettük a munkaköri leírásukat a pályázati feladatukkal. Hiánypótlás keretében rögzítettük a felkészített mentorpedagógusok számát. Elkészíttettük a "C" típusú hirdetőtáblát, és megnyitottunk a honlapunkon egy pályázati felületet. Az előleg fogadására elkülönített bankszámlaszámot nyitottunk. Sajtóközleményt juttattunk el a médiának, és március 19-én megtartottuk a pályázat nyitóértekezletét. Összeállítottuk a pályázat végrehajtó team-et. A vezetőség kijelölte a pályázat képzésein résztvevők listáját. A képzők referenciáinak értékelése után választottuk ki azt a 3 képzőhelyet, akiktől árajánlatot kértünk képzéseink végrehajtására valamint a szakértői szolgáltatás biztosítására. A többi beszerzésünk a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozik A projektmenedzsment és a vezetőség elkezdte a belső szakmai munkát: a feltöltött jó gyakorlataink áttekintése, a kidolgozott anyagok átadhatósági vizsgálata, az átadásban résztvevők körének meghatározása. Megtörtént az első képzés, mely anyagából belső tudásátadást is tartottunk: Felkészítés a mentorálás mesterségére (4 fő). Június elején megtartottuk a második képzést (Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben 3fő), és számláját az első kifizetési kérelemben rögzítettük . Megérkezett az értesítés, hogy az irányító hatóság jóváhagyta az előlegigénylési kérelmünket.

Időszakos beszámolót nyújtottunk be, amit az irányító hatóság elutasított, elsősorban teljesítés igazolások és papír alapú benyújtás hiányosságai miatt. A hiányosságokat pótoltuk és újra benyújtottuk a beszámolót.

Folytattuk a képzéseket: PR tevékenységek és célirányos kommunikációja (2 fő), A referencia - intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása (4 fő), Hálózati együttműködések, kapcsolatok (3 fő), Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az iskolai gyakorlatban (30fő). A résztvevők minden képzés után belső képzést tartottak a pedagógiai munkaközösségnek.

A fejlesztési tervben beütemezett összes képzésen részt vettünk: PR tevékenységek és célirányos kommunikációja (2 fő), Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben (3fő), A referencia - intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása (4 fő), Hálózati együttműködések, kapcsolatok (3 fő), Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az iskolai gyakorlatban (30fő). A résztvevők minden képzés után belső képzést tartottak a pedagógiai munkaközösségnek.

Június 18-án változásbejelentőt adtunk be a képzések csúszása miatt, amit július 18-án elfogadtak. Július végén elkészítettük az 1 számú kifizetési kérelmet, melyet rögzítettünk a kitöltő felületen. Hiánypótló felszólítást kaptunk, amit teljesítettünk.

Júniusban megérkezett az intézményi tanácsadónk. A tanácsadói szolgáltatás keretében megbeszéltük kidolgoztuk az alábbi témaköröket:

A tervezési, megvalósítási feladatok ellenőrzése és értékelése. Média, kiadványok. Referencia kiadványok. Rendezvények, speciális események. Audiovizuális eszközök. Személyes kapcsolatépítés. Elektronikus kommunikáció eszközei.

Kiemelt partnerlista készítése szempontok

- Közös fejlesztési cél

- Jó gyakorlat a másiknál

- Azonos szakmai érdeklődés

- Közös fejlesztési lehetőség

- Szervezésben közös érdekek

Partnerek jellemzőinek meghatározása (kommunikációs csatornák, elérhetőség, felmérés módjának meghatározása). Kapcsolati háló elkészítésének segítése hiányterületek feltárása és partnerek felkutatásának segítése. Pedagógiai és egyéb tanügy-igazgatási dokumentumok felülvizsgálatának támogatása. Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai program érintettsége. A referenciaintézménynek való megfelelés érdekében változtatja a belső szabályozókat az intézmény.

Belső - tantestületi, munkaközösségi-, szakmai műhelymunkában való részvétel:

- működési szabályzatok kidolgozásának támogatása,

- munkatervek készítésének támogatása

Rendszeres szakmai tantestületi műhelyek forgatókönyvének kialakítása. Fejlesztések számbavétele. Újabb jó gyakorlat lehetőségének a megvizsgálása. Az előkészítő munka egyes fázisaiban felelősök és határidők delegálása. Részvételi szándékok összegyűjtése a látogatók köréből. A napi program elkészítése és egyeztetése a résztvevőkkel. A megfogalmazott fejlesztési feladatokra intézkedési tervek készítése.

Lehetséges célok :

- referencia területeket stabilizálása,

- pedagógusok bevonása,

- jó gyakorlatok számának fejlesztése,

- több szolgáltatás nyújtása, több esemény biztosítása,

- referencia területek kiterjesztése,

- mentorált intézmények számának növelése

- országos partnerek, új intézmények bevonása

A lépések folyamatos javítása a megbízható folyamatok elérése érdekében, a folyamatok szükség szerinti újratervezése.

Döntéshozatal rendszere:

- Milyen információk alapján (tények, adatok, vélemények) hozunk döntést a fejlesztésekről?

- Kik készítik elő a döntést? Ki hozza meg a döntést a fejlesztésről?

- A döntéshozatal menete, lépései

Fejlesztések kommunikációja:

- A döntések végig vitele a rendszeren, dokumentálás.

- Eredmények kommunikálása. Honlap tartalma.

- A fejlesztések eredményének mérése.

A fejlesztési döntések végrehajtása, intézkedési terv és annak megvalósítása:

- Tevékenységek, Felelősök, Erőforrások,

- Határidő, időkeret. Indikátorok, eredmények.

- Motiváció, elismerések.

Meglévő Kommunikációs tervét felülvizsgálja az intézmény

A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító teamben végzett tevékenység. Belső teamek konkrét feladatainak meghatározása. Team munkájának segítése. Szükséges tárgyi feltételek definiálása. Az intézmény "jó gyakorlatának" publikációja és a jó gyakorlat dokumentáció hiányosságainak feltérképezése.

A team munkájáról dokumentációja.

Működési rend kidolgozása (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény partnereit).

- Szervezőteam megalakítása, érintettekkörének meghatározása

- Erőforrásterv készítése(személy-feladat),eszköz és költségvetési terv készítése

- Kommunikációs terv sablon kialakításának támogatása

- Évesmunkatervbe való illesztés(ütemezés)

- Foglalkozások tervezése, Projektterv készítése (pl.:hirdetés stb)Szervezés -ellenőrző lista

- Rendezvény neve,időpontja

- Előadó terem, helység neve

- Előadásra kerülő téma, előadás címe

- Előadáshoz, rendezvényhez szükséges technika

- Szakmai anyagok elkészítésének határideje, darabszáma

- Fotók, rajzok, ábrák, irányító táblák

- Költségvetés összeállítása

- Meghívandók listája, kisérőesemények (fogadás, ebéd, egyéb)

- Technikai személyzet felkérése

Szervezés. Feladat meghatározása.

- Meghívó szöveg, meghívók kiküldése

- Szakmai anyagok korrektúrája, sokszorosítás, helyszínre szállítás

- Propaganda anyagok, szórólapok, hirdetések, sajtó anyagok, dossziék, stb.

- Fotózás megszervezése, meghívandó újságírók listája

- Szükséges anyagok helyszínre szállítása,

- Szerező team kijelölése, stábfőnök kijelölése

- Szervezők beosztása, időbeosztás,

- Dekoráció megszervezése, szükséges anyagok biztosítása

- Pénzügyi elszámolás. Kiértékelés

Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a "jó gyakorlat" átadására. Értékelő lapok kialakítása, ill. ezek visszacsatolási eljárás-rendjének kidolgozása. Az eljárásrend tartalma:

- Célmeghatározás. Vonatkozási területek. Fogalmak.

Az eljárásrend formai elemei minimálisan

- intézményneve, az eljárás megnevezése,

- jóváhagyta (név, aláírás), érvényesség dátuma (alkalmazás kezdő-és végidőpontja). Önértékelés és az elégedettségmérés összehasonlítása. Vezetői értékelés. Az eljárásrend a projekt végére elkészül.

Elégedettség mérés

- Területek, módszertan meghatározása

- Felelős, hatáskör kijelölése

Önértékelés

- Önértékelés szempontsorának meghatározása

- Résztvevők, módszertan meghatározása

- Ellenőrzés, értékelés céljának meghatározása

Önértékelés és az elégedettségmérés összehasonlítása

Mérésmetodikai tanácsadás.

Benchmarking megtervezése (Külső - belső)

A vállalt és elvégzett feladatok összhangja. A portfólió prezentálásának átbeszélése

Az Intézményi Fejlesztési Terv megvalósításáról, továbbá szkennelt formában feltölti a bizonyító iratokat és egyéb, a felkészülést igazoló dokumentációt. Az eredeti Intézményi fejlesztési terv online regisztrációs felületén dokumentálja a fejlesztési terv teljesítését a kedvezményezett.

 

Végrehajtottuk a fejlesztési tervben meghatározott belső innovációt:

A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító teamben végzett tevékenység 30 órában

- A referencia- intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító team megalakulása, a feladatok meghatározása, a továbbképzések tapasztalatainak egymás közötti megosztása (tudás megosztás)

- A team működésére vonatkozó rendszer, és a szabályok tervezetének elkészítése. Humánerőforrás térkép.

- A team tagjainak személyre szabott feladatok meghatározása. A belső képzések rendszerének, szereplőinek kiválasztása

- A team munkáról szóló dokumentum tervezetének megvitatása, folyamatszabályozás formába öntése, véglegesítése.

- A referenciaintézménnyé válás dokumentumainak áttekintése, ellenőrzése. A szükséges módosítások elvégzése. A végleges szabályozás aláírása. A tárgyi feltételek biztosításának megtervezése, javaslatok.

 

Referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása 20 órában

- A referencia intézményi fejlesztéseket irányító csoporttagok feladatainak meghatározása. A referencia intézményi szolgáltatási kínálatunk összeállítása.

- Referenciaintézményként való működés belső szabályainak kidolgozása(hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény partnereit)

- A referencia intézményi működés eljárásrendjének kidolgozása.

- Kommunikációs terv sablonok áttekintése. Kommunikációs terv és mentorálási munkaterv kidolgozása.

- Az intézmény SZMSZ-ébe és pedagógiai programjába a referenciaintézményi működés következtében bekövetkezett változások átvezetése.

 

Belső - nevelőtestületi, munkaközösségi - szakmai műhelymunkában való részvétel 20 órában

- A munkaközösségek, munkaközösség vezetők bevonása a "jó gyakorlat"-ok kidolgozásával, rögzítésével kapcsolatos feladatokba, a bevont személyek kiválasztása kompetenciáik alapján. Saját ütemterv készítése a team megalakításáról és a jó gyakorlatok kidolgozásának intézményi megvalósításáról.

- Már létező jó gyakorlatok áttekintése az Educatio honlapjának segítségével. A tantestületi, munkaközösségi-, szakmai team-műhelymunka kereteinek meghatározása.

- A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító team tagjainak tájékoztatása a jó gyakorlatok intézményi megvalósításáról. Ötletbörze. Az intézkedési terv mérföldköveinek meghatározása:

- tantestület tájékoztatása

- munkaközösségek, munkaközösség-vezetők bevonása a jó gyakorlat kidolgozásába

- munkaközösségek feladatai az Educatió honlapján lévő jó gyakorlatok folyamatos nyomon követésével kapcsolatban, ezzel kapcsolatos tudásmegosztás

- a munkaközösség-vezetői team szakmai műhelymunkájának rendszeressé tétele

- vezetői ellenőrzés

- a jó gyakorlatok bemutatása a tantestületnek

- A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztésekhez szükséges intézkedési terv végleges formába öntése. Az esetleges kérdések megvitatása. A munkafolyamat további részeinek megtervezése:

- munkaközösség-vezetői értekezlet tartása

- nevelőtestület tájékoztatása

- Tájékoztató értekezlet a munkaközösség-vezetők számára. Feladatok:

- minden munkaközösség dolgozza ki a megosztásra méltó jó gyakorlataikat

- folyamatosan figyelik a feltöltött jó gyakorlatokat, szervezzék meg az ezzel kapcsolatos tudásmegosztást

- a munkaközösségükön belül motiválják a munkaközösség tagjait

- a beérkezett jó gyakorlatokat szelektálják

- a legmegfelelőbb jó gyakorlatot a vezetőség elé tárják elfogadtatásra

- Az elkészült intézkedési terv revíziója a munkaközösség-vezetőkkel folytatott értekezlet tapasztalatai alapján.

 

Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a "Jó gyakorlat" átadására és e folyamat minőségbiztosítására 20 órában

- A referencia intézményi működés minőségbiztosítási kérdései, a mérés-értékelési rendszer főbb pontjainak kidolgozása. A referencia intézményi fejlesztéseket irányító csoporttagok feladatainak meghatározása. A referencia intézményi szolgáltatási kínálatunk összeállítása.

- Az intézmény szakmai dokumentumainak módosítási javaslatai: SZMSZ, IMIP, Házirend, Ped. Program. Kommunikációs terv sablonok áttekintése. Kommunikációs terv és mentorálási munkaterv kidolgozása.

- Az intézmény SZMSZ-ébe és pedagógiai programjába a referenciaintézményi működés következtében bekövetkezett változások átvezetése. Prezentáció elkészítése

- Referencia intézményi portfólió elkészítése, a dokumentációk és a prezentáció átbeszélése.

 

Beszereztük a referenciaintézményi szolgáltatáshoz szükséges eszközöket: 4 db laptopot, 2 db projektort. Új író- és tárgyalóasztallal, valamint forgószékekkel rendeztük be az átadás helyszínéül kijelölt helyiséget. Megvásároltuk a dokumentáláshoz- archiváláshoz szükséges papírt, CD-t, DVD-t és tonereket.

 

A vállalt nyilvánossági kötelmeinknek eleget tettünk: sajtóközleményeket adtunk ki, kitettük a hirdető és emlékeztető táblát, nyitó és zárórendezvényt tartottunk, honlapunkon megjelentettük a pályázatot, feltöltöttük a Térképtért, folyamatosan tájékoztattuk a kollégáinkat, tanulónkat és a szülőket a pályázat eredményeiről. A tanulónkat a szeptember 3-i osztályfőnöki órán tájékoztattuk, a szülőket pedig körlevélben értesítettük.

 

Esélyegyenlőségi képzést tartottunk pedagógiai értekezleten (esélyegyenlőségi felelős: Gradwohl Ágnes). Környezetvédelmi/fenntarthatósági felelőst jelöltünk ki (Szekérné Barna Adrienn) aki előadást tartott kollégáinknak. Az intézmény névváltoztatása miatt szerződésmódosítást kezdeményeztünk. A betervezett informatikai eszközöket, berendezéseket és irodaszereket a központosított közbeszerzés keretében szereztük be. Mivel az árak kis mértékben eltértek a betervezettől ezért változásbejelentőt adtunk be.

Szeptember 27-én projektzáró értekezletet tartottunk.