ASBÓTH NETIKETT

Netikett
Tanároknak
Diákoknak

 

Az Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakképzőiskolája és Kollégiuma számítógép hálózatának (ASBÓTH-NET) használati szabályzata. Betartása kötelező az ASBÓTH-NET használata esetén az iskola és kollégium valamennyi tanulója, tanára és dolgozója számára. Egyedi felhasználói nevet és jelszót csak olyan felhasználó kaphat, aki aláírásával külön is megerősíti, hogy a szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

/A számítógép hálózat részeinek biztonsági csoportosítása, felügyelője./

Oktatási célú számítógépek: (felügyelő az oktatást vezető vagy az ügyeletet biztosító tanár)

A csoport

 • Az iskolaépület 13-as terem: valamennyi számítógépe a tanári asztalon lévő gépet kivéve

B csoport

 • Az iskolaépület 32-es terem: valamennyi számítógépe a tanári asztalon lévő gépet kivéve

C csoport

 • Az iskolaépület 33-as terem: valamennyi számítógépe a tanári asztalon lévő gépet kivéve

D csoport

 • Az iskolaépület 40-es terem: valamennyi számítógépe a tanári asztalon lévő gépet kivéve

E csoport

 • Az iskolaépület 45-ös terem: valamennyi számítógépe a tanári asztalon lévő gépet kivéve

F csoport

 • Az iskolaépület 46-os terem: valamennyi számítógépe a tanári asztalon lévő gépet kivéve

I csoport

 • Az iskolaépület szertáraiban lévő tanári gépek valamint a tanári olvasóban lévő gépek

J csoport

 • A kollégium könyvtárában lévő valamennyi számítógépe a tanári asztalon lévő gépet kivéve

Adatvédelmi szempontból

Korlátozott mértékben hozzáférhető számítógépek: (felügyelő az ott dolgozó ill. a rendszergazda)

K csoport

 • Iskolatitkári Iroda.
 • Gazdasági iroda.
 • Iskolavezetőség gépei.

Szerverek: (felügyelő kizárólag a rendszergazda)

L csoport

 • Az iskolaépület 44-es terem (szertár): lévő szerver(ek)

Anyagi felelősség

A számítógép hálózat használói a hálózat hardver és szoftver eszközeiért anyagi felelősséggel tartoznak. A szándékosan okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni, mások károkozását megakadályozni, ill. jelenteni a számítástechnika tanároknak, a rendszergazdának vagy az igazgatónak.
Amennyiben a tanuló nem jelenti az óra, foglalkozás elején az esetleges rongálásokat, hibákat, rendellenességeket, úgy függetlenül annak okozójától, őt is anyagi felelősség terheli.

Mások munkájának tiszteletben tartása

A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek küldése) és az óra menetét (az előírt programtól eltérő programok engedély nélküli használatával) nem zavarhatják.

A felhasználók szoftver hozzáférése

A felhasználó jogosult a számítógépekre a rendszergazda által telepített, ill. a hálózaton lévő valamennyi, általa elérhető (azaz a számára a tanár által engedélyezett) szoftver rendeltetésszerű használatára (tanórán csak a napi tananyagban szereplő szoftver vehető igénybe!), hálózaton megtalálható saját, shareware és freeware programok saját adathordozóra való lemásolására.
(Az adathordozókat előtte vírus ellenőrizni kell!!!)
Új szoftver telepítéséhez, legyen az bármilyen típusú, rendszergazdai engedély szükséges!!! Aki a fenti szabály ellen vét, az a visszaállítás költségeit köteles megtéríteni. (Minden megkezdett óra után 5000Ft.)

A tanulók hardver hozzáférése

A tanuló a tanítási órán a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhat (A,B,C,D,E,F csoport). Tanítási órán kívül a számára engedélyezett időben (szakkörön) használhatja az (E,F,J csoport) elhelyezett gépeket a felügyelő tanár jelenlétében. A védett gépeket (K csoport) és szervereket (L csoport) nem használhatják a tanulók.

A tanárok hardver hozzáférése.

A tanárok a tanulókra vonatkozó szabályokon túlmenően bármikor használhatják a tanári olvasóban, szertárakban lévő (I csoport) gépeket, valamint az A,B,C,D,E,F csoportba tartozó gépeket, ha a termekben nem folyik oktatás, karbantartás. NEM használhatják a 44-es terem gépeit (kivéve az informatikus kollégák)!!

Karbantartás

A rendszergazda, hardvert karbantartó, a karbantartásba besegítő számítástechnika tanárok, karbantartás céljára bármely számítógépet bármikor használhatják. Sürgős esetben, akár az oktatást vagy a gépeken folyó más tevékenységet is zavarva. A terembeosztásokon karbantartás címszóval megjelölt időben az adott termek csak a karbantartók engedélye esetén használhatók.

Egyéni felhasználói név

Egyéni felhasználói nevet kaphat minden felhasználó, amennyiben írásban külön is megerősíti az ASBÓTH NETIKETT elfogadását, továbbá önállóan be- és ki tud lépni a hálózatba, és ismeri az INTERNET illemtanát ( a NETIKETT-et ). Tanulók esetében szükséges a számítástechnika tanár hozzájárulása, tanárok esetében valamely (belső v. külső) Internet tanfolyamon való részvétel.

Egyéni jogok védelme

Az egyéni felhasználói azonosítót és jelszót más személynek átadni szigorúan tilos, gyanúja esetén a felhasználót a rendszergazda vagy bármely számítástechnika tanár azonnal és figyelmeztetés nélkül törölheti. Más adatainak megszerzésére tett kísérlet fegyelmi eljárást von maga után.

Az egyéni jogokkal rendelkező felhasználó csak a hálózatból való kilépés után állhat fel a gépe mellől.

Szigorúan tilos a mások nevét bejelentkezési névként használni, erre tett kísérlet fegyelmi eljárást von maga után.

Csoportos jogok védelme

Valamely csoporthoz tartozó felhasználók (Novell) a csoporton kívülinek belépési azonosítójukat és jelszavukat nem adhatják át. A csoport tagjai a közösen használt alkönyvtárakban egymás munkáját csak akkor törölhetik, ha az indokolatlan terjedelmében a tanulást zavarja, egyébként a többiek munkáját semmilyen formában nem módosíthatják. A csoportos jogok megsértése fegyelmi eljárást von maga után. A csoportos jogok megsértése esetén a csoport kollektíven is büntethető.

Munkaterület, egyéni beállítások.

A Windows grafikus felületét átállítani tilos, annak az eredetileg beállított formában kell megjelennie! Ugyancsak tilos a számítógépek boot-olását a rendszergazda engedélye nélkül módosítani. Ha az óra témája a fentiek gyakorlása, úgy az alapértelmezés szerinti beállításokat óra végén vissza kell állítani!

Saját winchester terület

A munkaállomások vincseszterén (C:) a Dokumentumok könyvtárban tárolt állományok (órai munkák) nem törlődnek, de minden más nem a rendszergazda általl telepített, másolt állományt kérdezés mélkül a védelmirendszer, vagy ennek hiányában a rendszergazda azonnal töröl.
Az egyéni ill. csoportjogokkal megszerzett winchesterterület nem léphető túl, az egyéni felhasználók területének nagysága 10 MB, a csoportoké 40 MB. Ettől a rendszergazda eltérhet. A határ túllépése esetén a felhasználó lemezterülete törölhető. A saját winchester terület munkaterület, azon csak a tanuláshoz ill. munkához szükséges fájlok tárolhatók. A saját alkönyvtárakban tárolt fájlokat a személyiségi jogok védik, a tanulót tanító számítástechnika tanár kivételével, csak indokolt esetben tekinthetik meg a karbantartást végző személyek. Ez utóbbi esetben a felhasználó engedélyét nem kell kikérni, a felhasználó adatai csak rendkívüli esetben módosíthatók ill. törölhetők. A felhasználó adatai hardver ill. szoftverhiba esetén megsérülhetnek, értük az iskola felelősséget nem vállal. Az adatok adathordozóra történő másolásával a véletlen sérülés kivédhető, erről azonban a felhasználó köteles gondoskodni (az iskolában vírus ellenőrzött adathordozó használata lehetséges csak.)

A szoftverek védelme

A szoftver szellemi termék, amelyben estenként sok ember több éves munkája fekszik. Ezért az Iskola - anyagi lehetőségeihez képest - mindent elkövet a legális szoftverek használatára. A fentiek alapján az Iskola tulajdonát képező szoftverek illegális lemásolása szigorúan tilos. Az ASBÓTHNET gépeire csak a rendszergazdával egyeztetett szoftverek telepíthetők. Minden szoftver telepítése esetén kötelező azok vírusmentességét ellenőrizni.
Szigorúan tilos a winchestereken játékprogramot tartani, futtatni!
A játékprogramok telepítése fegyelmi eljárást von maga után!
E programok előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnal törölhetők.
Amennyiben a játékot a tanár vagy a rendszergazda kell, hogy eltávolítsa, akkor a játék telepítője a helyreállítás költségeit köteles megtéríteni! (Minden megkezdett óra után 5000Ft.)

Nyomtatás

A felhasználók - a hardver hozzáférésüknek megfelelően - használhatják az elhelyezett nyomtatókat. Egy A/4-es lap nyomtatási költsége a mindenkori A/4-es lap fénymásolási költségével egyenlő.

Levelezés

Minden saját postafiókkal rendelkező tanuló ill. tanár korlátlanul használhatja a rendszergazda által telepített levelezőszoftvert hivatalos és magánlevelezésének lebonyolítására. Postafiókot csak az iskola tényleges tanulói, tanárai ill. dolgozói kaphatnak, az iskolával való jogviszony megszüntetése esetén a postafiókot a rendszergazda megszünteti. A levelek fejlécét (tárgy - SUBJECT) szabályosan kell kitölteni, a levél tartalma az iskola által képviselt erkölcsi normáknak meg kell, hogy feleljen.
Szigorúan tilos a levelezőrendszert reklám célra, politikai célra, mások munkájának hátráltatására ill. az Internet veszélyeztetésére használni.
Ilyen esetben a vétkest az ASBÓTHNET -ről végérvényesen és azonnal töröljük, tettével a megfelelő hatóságok előtt el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg kell térítenie.

Adatok letöltése (ftp, www)

Adatok az Internetről korlátozás nélkül letölthetők, de csak a rendszergazda által installált célszoftverek segítségével! Szeméremsértő, fajvédő és a törvényekbe ütköző adatfájlok letöltése azonban tilos, véletlen bekövetkezte esetén azokat meg kell semmisíteni.

Home page - Hon Lap

Kereskedelmi célú adatok a www szerveren nem helyezhetők el.

Szankciók

A fegyelmi eljárásoknál a szokásos szankciókon túlmenően a következő büntetések alkalmazandók:

 • részleges eltiltás: azaz a tanuló bizonyos ideig (pl. 1 hónap) csak a tanórákon használhat számítógépet
 • e-mail postafiók megvonása: saját belépési név megvonása
 • anyagi kártérítés: nem egyeztetett szoftver, nem engedélyezett játék, valamint egyéb anyagok feltelepítése esetén ezek eltávolításáért, az eredeti állapot visszaállításáért, a helyre állítás költségeit a telepítő köteles megtéríteni! (Minden megkezdett óra után 5000Ft.)

A NETIKETT rendszeres, vagy durva megsértése esetén a felhasználó ellen a rendszergazda, ill. számítástechnika tanár fegyelmi vizsgálatot kezdeményezhet, amelyben a tanuló teljes körű eltiltását javasolja.

 • tanuló teljes körű eltiltása: ebben az esetben a tanuló a továbbiakban az ASBÓTHNET-et nem használhatja. Ha alapórán tanul számítástechnikát, úgy az Informatika-Számítástechnika tantárgyból egyénileg kell felkészülnie és az egyéni tanrendben tanulókkal együtt vizsgát tennie.

 

Keszthely, 2016. szeptember 1.

CSótár András

Hézinger László

igazgató

rendszergazda